รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานบริหารงานบุคคล
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวมธุรส เก่งกว่าสิงห์
ตำแหน่ง (Position):   บุคลากร
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : -


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : - 08-6458-4309


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -