รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานบริหารงานบุคคล
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวพรพิมล สืบสำราญ
ตำแหน่ง (Position):   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -