รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานบริหารงานบุคคล
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวกรรณิการ์ เดชประเสริฐ
ตำแหน่ง (Position):   บุคลากร
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : -ร.บ.รัฐศาสตร์ , รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์(กำลังศึกษา)


อีเมล์ (E-mail) : -personnel.ksu.ac.th@gmail.com


เบอร์โทร (Telephone) : -08-5798-3492


เว็บไซต์ (Web site) : -www.person.ksu.ac.th


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -