เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างงานบริหารงานบุคคล
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  จัดการฐานข้อมูล
     คู่มือการปฏิบัติงาน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  5
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5
 เยี่ยมชมปีนี้ :  4,862
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  113,477
 IP :  18.204.48.69
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
งานบริหารงานบุคคล
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
 
ปณิธาน 
      มุ่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
 
วิสัยทัศน์ 
        เป็นผู้นำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ
 
พันธกิจ
    1.  สรรหาบรรจุและแต่งตั้งด้วยความเที่ยงธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
     2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพ
     3.  ให้บริการด้านงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
     4. ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังบุคลากรให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพหรืองานอาชีพ เป็นผู้ดำรงชีพชอบ มีวินัย และดำเนินงานนิติการด้วยความเป็นธรรมถูกต้อง
     5. อำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร ภายใต้ขอบเขตของหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมาย
     6. ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ ตามหลักบริหารราชการที่ดี
 
วัตถุประสงค์ของงานบริหารงานบุคคล

  1. เพื่อให้งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ สามารถสรรหาบุคคลผู้
มีความรู้  ทักษะและความสามารถตามลักษณะเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกหรือวิธีอื่นแล้วแต่กรณีและเข้าสู่การบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงความเที่ยงธรรม  โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือก เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะได้รับและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
     2.   เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดการศึกษาและงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการดำรงชีพ ด้วยการวางแผนการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการพัฒนา การหาแหล่งทุนการประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการลาศึกษาต่อหรือการฝึกอบรมและดูงาน และการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
     3.  เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้รับบริการด้านฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรและบำเหน็จความชอบ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำรวดเร็ว ทั้งการบันทึก คัดสำเนาทะเบียนประวัติ ข้อมูลทะเบียนงานประวัติ งานบำเหน็จความดีความชอบ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โดยเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
     4. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพหรืออาชีพของตน เป็นผู้ดำรงชีพชอบ มีวินัย และได้รับความยุติธรรมถูกต้องโปร่งใส ในการดำเนินงานนิติการ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
     5. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   ประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับบริการ การรับรองสิทธิ การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสวัสดิการ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประกันสังคมและงานสวัสดิการอื่น ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และเป็นที่พึงพอใจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
      6. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพงานทรัพยากรมนุษย์ได้ตามคำรับรองปฏิบัติราชการตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว